پایتخت ایران بعد از تهران؟؟؟

با توجه به افزایش جمعیت استان و شهر تهران و مشکلات موجود در صنایع آن موضوع انتقال پایتخت همچنان ضرورت دارد.

 و این سوال در اینجا پدید می آید که ضرورت امر در چه بود؟ ما می دانیم که تهران به عنوانیک شهر صنعتی مشکلات عدیده ای از لحاظات مختلفی دارد؛ مانند : تراکم جمعیت، تورم ، مشکلات مسکن و شهرسازی ، مسایل موجود شهری و ...اما چرا تاکنون مسئولین توجهی به این امر نکرده بودند را محمد جهرمی اینگونه پاسخ داده بود : 

 علت به نتیجه نرسیدن مطالعات اولیه انتقال پایتخت در سالهای اخیر پیگیری های بیش از حد شهرداری بوده است .

 یا ما بهتر سخن ایشان را درست کنیم ، شهرداری نمی خواست پایتخت تغییر کند ، انهم به خاطر مسایل اقتصادی و سیاسی شهر تهران که البته ما شهرداری را زیاد مقصر نمی دانیم و سعی می کنیم یک جانبه قضاوت نکنیم.حال با توجه به اینکه بسیاری از مسئولین و نماندگا کشور هم به این امر تاکید دارد باید فکر کنیم که اگر پایتخت تغییر کرد ، قرار است به کجا منتقل شود ؟ اصفهان، شیراز، بوشهر، تبریز، اراک،مشهد و یا ...؟کمی به خودمان بیایم آیا فکر می کنیم با توجه به اینکه تمامی این شهرهای که نام برده شده است ، شهرهای پرجمعیت و مرکزی هستند انتقال پایتخت به آنها امری درست و به جا است ؟به نوبه خود نمی توانم تصور روزی را کنم که از چاله در بیاییم و به چاه بیفتیم. مساله تغییر یک پایتخت مساله یک جنبش نوین در اقتصاد یک کشور است و فکر می کنیم آیا می توان با داربست زدن در روی شهرهای بزرگ به این انقلاب دست پیدا کنیم؟ مطمئنا ما کمی باید عاقلانه تر بیاندیشیم.ما باید چاره ای بیاندیشیم تا چالش های موجود سیاسی ، اقتصادی و نظامی واجتماعی کشور را با یک انتخاب صحیح و به جا حل کنیم.تهدیدهای درونی اقتصاد ایران همانا از همین انتخابهای درست و نادرست شکل می گیرد و چه بسا که ما این انتخابها را سنجیده جرایی کنیم .حال با تمامی این تفاسیر فکر می کنید کدام شهر بیشتر مستحق کسب نشان پایتختی کشور بعد از تهران خواهد بود ؟ و یا بهتر نیست این شهر یک شهر جدید باشد ؟ شما انتخاب کنید.....

/ 0 نظر / 127 بازدید